Část první – Obecná ustanovení

§ 1
Název, sídlo

1. Česká společnost pro sterilizaci (dále jen CSS) je dobrovolná,nepolitická, odborná organizace občanů a jiných subjektů se zájmem o obor sterilizace, dezinfekce a nemocniční hygieny v rámci zdravotní péče.
2. CSS je organizací otevřenou všem výše uvedeným subjektům bez rozdílu národnosti, rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace a sociálního postavení.
3. CSS je právnickou osobou ve smyslu občanského sdružení.
4. Sídlo CSS: Česká společnost pro sterilizaci, se sídlem FN Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno.

§ 2
Poslání a cíle

1. Sdružovat výše jmenované subjekty a všestranně se podílet na řešení otázek týkajících se oboru dezinfekce, sterilizace a činnosti s tím souvisejících.
2. Podporovat vědeckovýzkumnou činnost CSS v oblasti sterilizace a nemocniční hygieny v rámci zdravotní péče .
3. Zasazovat se o uplatňování poznatků a výsledků této činnosti v praxi a seznamovat s tím odbornou i laickou veřejnost .

§ 3
Formy činnosti

1. Organizovat přednášky, semináře, kurzy a další odborné akce. Pořádat kongresy, symposia a konference v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku.
2. Prostřednictvím delegovaných zástupců v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR se podílet na přípravě a připomínkování připravovaných právních předpisů zabývajících se problematikou sterilizace a nemocniční hygieny v rámci zdravotní péče.
3. Informovat odbornou veřejnost o činnosti CSS vydáváním informačních materiálů z oboru.
4. Zapojit se aktivně do činnosti Evropské společnosti pro sterilizaci – EFHSS /European Forum for Hospital Sterile Supply/.

Část druhá – Organizační uspořádání

§ 4
Obecné principy

1. Funkce ve všech orgánech CSS jsou dobrovolné a bezplatné. Může je vykonávat pouze člen, který aktivně pracuje ve zdravotnictví a nebo příbuzných oborech.
2. Volební období předsednictva je čtyřleté.
3. Hospodaří s finančními prostředky podle Finančního řádu CSS.
4. Volby orgánů upravuje Volební řád CSS.
5. Hlasování upravuje Jednací řád CSS.

§ 5
Orgány CSS


1. Sněm členů
2. Předsednictvo
3. Revizní komise
4. Statutárním orgánem CSS je předseda společnosti.

§ 6
Sněm členů CSS


1. Sněm členů je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Sněm se schází 1x za 4 roky pokud členové neurčí jinak.
3. Sněm volí volební komisi a na návrh členů předsednictvo a revizní komisi.
4. Sněm je orgán oprávněný rozhodovat o změně stanov společnosti.

§ 7
Předsednictvo CSS


1. Předsednictvo má 5 členů. Tvoří jej předseda, místopředseda, tajemník, pokladník a 1 člen.
2. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka.
3. Předsednictvo se schází minimálně 2x ročně.
4. Předsednictvo je řídícím a výkonným orgánem CSS.
5. Předsednictvo vysílá zástupce společnosti do poradních orgánů legislativy a exekutivy ČR zabývajících se problematikou sterilizace a nemocniční hygieny .
6. Předsednictvo řeší běžnou agendu, sleduje evidenci členů a hospodaření s majetkem
7. Předsednictvo svolává Sněm členů
8. Předsednictvo podle Finančního řádu hospodaří s majetkem CSS.

§ 8
Revizní komise


1. Revizní komise má tři členy, ze svého středu volí předsedu, který svolává jednání komise min.1 x ročně.
2. Revizní komise provádí revizi hospodaření s finančními prostředky .
3. Revizní komise se po dohodě účastní jednání předsednictva .

§ 9
Volební komise


1. Členy volební komise volí Sněm CSS na návrh členů společnosti. Při volbě se uplatňuje většinový systém, komise má tři členy, kteří si ze svého středu volí předsedu.
2. Funkcí volební komise je příprava a zajištění voleb, odpovědnost za průběh a vyhlášení výsledků.
3. Zápis a ukončení činnosti po volbách provede předseda volební komise.

Část třetí – Základní ustanovení o členství

§ 10
Formy členství


1. Členství v CSS je individuální a kolektivní.
2. Členem CSS se může stát každý občan ztotožňující se s posláním a cílí společnosti.
3. Kolektivním členem CSS se mohou stát sdružení a instituce, které mají vlastní právní subjektivitu a souhlasí s posláním a cíli CSS.
4. Členství v CSS vzniká přijetím písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku uchazečem o členství.
5. Členství v CSS zaniká:

 • Vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení tohoto prohlášení předsednictvu CSS.
 • Zrušením členství pro nezaplacení příspěvků po dobu dvou let.

§ 11
Práva a povinnosti členů


1. Člen CSS má tato práva:

 • Volit a být volen do orgánů CSS
 • Účastnit se činnosti v CSS
 • Být informován o činnosti CSS
 • Obracet se svými návrhy, požadavky a stížnostmi na předsednictvo CSS

2. Člen CSS má tyto povinnosti:

 • Řídit se Stanovami CSS
 • Řádně platit členské příspěvky

Část čtvrtá – Majetek a hospodaření

§12
Spravování majetku a hospodaření


1. CSS samostatně spravuje svůj majetek podle ročního rozpočtu.
2. Příjmy tvoří:

 • Členské příspěvky individuálních a kolektivních členů
 • Dotace a dary
 • Výnosy z akcí pořádaných CSS

3. Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov CSS a smí jej být použito pouze v souladu s tímto určením.
4. Hospodaření CSS se řídí obecně závaznými právními předpisy o hospodaření občanských sdružení a Finančním řádem CSS.

Část pátá

§ 13
Zánik CSS


1. CSS zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením.
2. O zániku CSS rozhoduje Sněm členů, který určí i likvidační skupinu, jež povede majetkové uspořádání.

Část šestá

§ 14
Závěrečná ustanovení


Tyto Stanovy byly schváleny členy přípravného výboru CSS dne 19.6.2003 a nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR. Jsou v souladu se zákonem č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.