💎 XV. konference DDD 2024 v Poděbradech „Přívorovy dny“

Sdružení DDD ve spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou: Státní zdravotní ústav, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Univerzita veterinářského lekárstva v Košiciach, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Společnost nemocniční hygieny, pořádají

ve dnech 13. – 15. května, 2024 v Poděbradech XV. konferenci DDD 2024 „Přívorovy dny“ s mezinárodní účastí

Konference je nepochybně nejvýznamnější odbornou událostí v ČR, která se komplexně zaměřuje na problematiku DDD a sterilizace ve všech sférách, kde jsou tyto obory uplatňovány (ochrana veřejného zdraví, nemocniční hygiena, veterinární hygiena, zemědělské a potravinářské provozy, ochrana majetku, skladovaných zásob, bezpečnost potravin). Jako jediná odborná akce tohoto zaměření je výjimečná i tím, že vytváří neformální prostor pro setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, zdravotních ústavů, integrovaného záchranného systému, výrobců a distributorů přípravků pro činnost v DDD a doplňkové služby s pracovníky vykonávajícími tyto práce v terénu.

Hlavními tématy konference budou:

  • Změny v legislativě biocidů (např. nové etikety biocidů), nemocničních odpadů a zdravotnických prostředků
  • Migrace obyvatel a nově či znovu se objevující nemoci a patogeny
  • Aktuální význam očkování
  • Domácí mazlíčci a rizika přenosu patogenů/parazitů do urbánního prostředí
  • Noví invazivní škůdci v komunální hygieně a rostlinolékařství
  • Rezistence škůdců k biocidům a POR (insekticidy, rodenticidy)
  • Rezistence k antibiotikům
  • Repelenty proti škůdcům (přírodní, syntetické)

Velmi bychom uvítali, kdybyste se této konference zúčastnil(a) a přednesl(a) referát                     o výsledcích své práce, o svých poznatcích, názorech a zkušenostech z oblasti epidemiologie, hygieny, DDD a sterilizace. Pokud byste měl(a) pochybnosti o tématu svého příspěvku, kontaktujte prosím členy realizačního týmu nebo sekretariát konference. Toto pozvání platí i pro všechny Vaše spolupracovníky, jejichž práce se jakkoli týká dezinfekce, sterilizace, dezinsekce a deratizace.

Realizační tým:                     

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. – předsedkyně

doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D. – místopředseda

Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D.

prof. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.

MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.

RNDr. Libor Mazánek, Ph.D.

MUDr. Pavel Totušek

Ing. Petr Továrek

Ing. Jan Urban, Ph.D.

Sekretariát konference:      

Sdružení DDD, z. s.

Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová

Novotného lávka 200/5, 110 00   Praha 1

 tel. 221 082 335, 221 082 389

 e-mail: davidova@csvts.cz

   

Sborník abstraktů přednášek bude vytištěn v programu konference, který obdrží účastníci při registraci. Abstrakty přednášek musí být v češtině nebo ve slovenštině, v případě zájmu současně i v angličtině.

Součástí konference bude i prezentace výrobců, dovozců a distributorů přípravků a prostředků pro DDD formou doprovodné výstavy.

Konference je určena pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví, nemocniční hygieny, veterinární služby, potravinářských provozů, ochrany skladovaných zásob, výzkumných ústavů a laboratoří, vysokých škol, dále výrobcům a distributorům DDD přípravků a aplikační techniky. Předcházejících ročníků se zúčastnilo průměrně 150 odborníků z ČR i ze zahraničí. Věříme, že podobný počet odborníků se zúčastní i připravované konference v příštím roce.

Účastníci konference obdrží na vyžádání potvrzení o účasti.

Přihláška referátu je přiložena.  Vyplněnou přihlášku laskavě zašlete e-mailem na adresu sekretariátu konference, pokud možno obratem, nejpozději však do 15. února 2024.

Text abstraktu je nutné dodat do 10. 4. 2024.

S pozdravem

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., předsedkyně realizačního týmu                                                             

Přihláška

Sdružení DDD, z. s.                                                                                      XV. konference DDD

Novotného lávka 200/5, 110 00  Praha 1                                              „Přívorovy dny 2024“

Tel. 221 082 335, 221 082 389                                                               13. – 15. května 2024

E-mail: davidova@csvts.cz                                                                                           Poděbrady

 

PŘIHLÁŠKA REFERÁTU

!! Zašlete nejpozději do 15. února 2024!! 

 

Jméno, příjmení ___________________________________________________________________________________

Zaměstnavatel ____________________________________________________________________________________

Adresa _____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ PSČ _______________________

Tel. _________________________________ E-mail _______________________________________________________

Název referátu   __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Autoři (zvýrazněte autora, který příspěvek přednese)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Pracoviště autorů ________________________________________________________________________________

Sborník

Text abstraktu je nutné dodat do 10. dubna 2024.

Datum:                                                                      Podpis: