§ 1

1. Jednací řád vychází ze stanov České společnosti pro sterilizaci, z.s. (dále CSS).
2. Jednací řád upravuje způsob jednání v orgánech CSS.

§ 2

1. Jednací řád je závazný pro jednání následujících orgánů CSS:
– Sněm členů
– Předsednictvo společnosti
– Revizní komisi.
2. Právo účastnit se jednání jednotlivých orgánů mají jeho členové.
3. Právo hlasovat v průběhu jednání mají členové orgánu.

§ 3
Sněm členů

1. Jednání sněmu může být zahájeno a sněm se může platně usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
2. Jeho usnesení je platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů orgánu.
3. Není-li jednání sněmu usnášení schopné, rozhodne jeho svolavatel o době a místě svolání náhradního jednání sněmu. Náhradní jednání sněmu je usnášení schopné bez ohledu na počet přítomných. Na náhradním jednání sněmu rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.
4. Jednání sněmu řídí předsednictvem pověřený člen.
5. Jednání sněmu se řídí programem, který je schvalován v úvodu jeho účastníky.
6. Program jednání sněmu musí obsahovat zprávu o činnosti předsednictva za uplynulé období a kontrolu plnění dříve přijatých usnesení a úkolů.
7. Člen sněmu pověřený řízením předkládá návrh na ukončení jednání a navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.
8. Diskuse je součástí programu, mohou se jí zúčastnit všichni členové jednajícího orgánu, nečlenové s právem účasti a hosté po předchozím souhlasu přítomných.
9. Předložené návrhy se schvalují přímým hlasováním v pořadí v jakém jsou předkládány.Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňovacích. O požadavku tajného hlasování hlasují členové orgánu.
10. Pro členy CSS jsou usnesení sněmu závazné.
11. Jednání sněmu musí být svoláno vždy, požádá-li o to nejméně čtvrtina členů a vždy 3 měsíce před ukončením volebního období předsednictva. Z jednání sněmu je pořizován zápis.

§ 4
Předsednictvo CSS

1. Jednání předsednictva svolává předseda.
2. Z jednání předsednictva je pořizován zápis, který musí být dostupný každému členu orgánu.
3. Předseda zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem.

§ 5
Revizní komise CSS

1. Jednání komise svolává předseda této komise. Z jednání je pořizován zápis.
2. Zápisy ze schůzí revizní komise jsou doručovány předsednictvu ČSS.
3. O činnosti revizní komise je podávána zpráva na Sněmu členů.