Česká společnost pro sterilizaci, z.s.

 

Anglický ekvivalent: Czech society for sterilization, r.a.

 

Oficiální zkratka společnosti: CSS

S    T     A     N     O     V     Y

 

Část první

Obecná ustanovení

 • 1 Název, sídlo
 1. Spolek s názvem Česká společnost pro sterilizaci, z.s. (dále jen CSS) je dobrovolná, nepolitická, odborná organizace občanů se zájmem o obor sterilizace zdravotnických prostředků, dekontaminace, dezinfekce a nemocniční hygieny v rámci zdravotní péče.
 2. CSS je organizací otevřenou všem občanům bez rozdílu národnosti, rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace a sociálního postavení.
 3. Spolku bylo přiděleno IČ: 266 42 603
 4. Sídlo spolku je na adrese: Jihlavská 340/20, Brno – Bohunice, PSČ 625 00
 • 2 Účel, poslání a cíle
 1. Účel spolku je vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech sterilizace zdravotnických prostředků, dekontaminace, dezinfekce a nemocniční hygieny.
 2. Posláním je podílet se na řešení otázek týkajících se oboru sterilizace zdravotnických prostředků, dekontaminace, dezinfekce a nemocniční hygieny v rámci zdravotní péče.
 3. Podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti sterilizace zdravotnických prostředků, dekontaminace, dezinfekce a nemocniční hygieny v rámci zdravotní péče.
 4. Cílem spolku je zasazovat se o uplatňování poznatků a výsledků této činnosti v praxi a seznamovat s tím odbornou i laickou veřejnost.
 • 3 Formy činnosti
 1. Organizovat přednášky, semináře, kurzy a další odborné akce. Pořádat kongresy, symposia a konference v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku.
 2. Prostřednictvím delegovaných zástupců v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR se podílet na přípravě a připomínkování připravovaných právních předpisů zabývajících se problematikou sterilizace, dekontaminace, dezinfekce a nemocniční hygieny v rámci zdravotní péče. Zapojit se aktivně do činnosti Světového fóra pro nemocniční sterilizační vědy – WFHSS /World Federation for Hospital Sterilisation Sciences/
 3. Informovat odbornou veřejnost o činnosti CSS vydáváním informačních materiálů z oboru.

Část druhá

Organizační uspořádání

 • 4 Obecné principy
 1. Funkce ve všech orgánech CSS jsou dobrovolné a bezplatné. Může je vykonávat pouze člen, který aktivně pracuje ve zdravotnictví anebo v příbuzných oborech.
 2. Volební období předsednictva je čtyřleté.
 3. Předsednictvo hospodaří s finančními prostředky spolku podle Finančního řádu CSS.
 4. Volby orgánů upravuje Volební řád CSS.
 5. Hlasování upravuje Jednací řád CSS.
 • 5 Orgány CSS
 1. Statutárním orgánem je předseda, který je s podpisovým právem oprávněn jednat za spolek navenek
 1. Nejvyšším orgánem společnosti je předsednictvo.

Předsednictvo CSS

 1. Předsednictvo má 5 členů. Tvoří jej předseda, místopředseda, tajemník, pokladník a 1 člen.
 2. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka. Předsednictvo je řídícím a výkonným orgánem. Předsednictvo podle Finančního řádu hospodaří s majetkem CSS.
 3. Předsednictvo přijímá členy, eviduje platby členských příspěvků a vede seznam členů, seznam je zpřístupněn dle rozhodnutí předsednictva.
 4. Předsednictvo vysílá zástupce spolku do poradních orgánů legislativy a exekutivy ČR.
 5. Předsednictvo se schází minimálně 2x ročně.

Sněm členů

 1. Sněm svolává statutární orgán spolku.
 2. Sněm volí volební komisi a na návrh členů předsednictvo.
 • 8 Volební komise
 1. Členy volební komise volí Sněm členů na návrh členů společnosti.
 2. Při volbách se uplatňuje většinový systém.
 3. Volební komise má tři členy, kteří si ze svého středu volí předsedu.
 4. Funkcí volební komise je příprava a zajištění voleb, odpovědnost za průběh a vyhlášení výsledků.
 5. Zápis a ukončení voleb provede předseda volební komise.

Část třetí

Základní ustanovení o členství

 • 9 Formy členství
 1. Členství v CSS je individuální.
 2. Členem CSS se může stát každý občan ztotožňující se s účelem, posláním a cíli společnosti.
 3. Členství v CSS vzniká přijetím písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku uchazečem o členství.
 4. Členství v CSS zaniká:
 • Vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení tohoto prohlášení předsednictvu CSS.
 • Zrušením členství pro nezaplacení příspěvků po dobu dvou let

Práva a povinnosti členů

 1. Člen CSS má právo:
 • Volit a být volen do orgánů CSS
 • Účastnit se činnosti v CSS
 • Být informován o činnosti CSS
 • Obracet se svými návrhy, požadavky a stížnostmi na předsednictvo CSS
 1. Člen CSS má povinnosti:
 • Řídit se Stanovami CSS
 • Řádně platit členské příspěvky

Část čtvrtá

Majetek a hospodaření

 • 11 Spravování majetku a hospodaření
 1. CSS samostatně spravuje svůj majetek podle ročního rozpočtu.
 2. Hospodaření CSS se řídí obecně závaznými právními předpisy o hospodaření spolků a Finančním řádem CSS.
 3. Majetek je určen k plnění účelu, poslání a cílů CSS a smí jej být použito pouze v souladu s tímto určením.
 4. Příjmy tvoří: členské a partnerské příspěvky, výnosy z akcí pořádaných CSS, dotace a dary.

Část pátá

 • 12 Zrušení spolku
 1. Zrušení spolku se uskuteční v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a následných legislativních předpisů.
 2. O zániku CSS může rozhodnout Sněm členů nebo soud.

Část šestá

 • 13 Závěrečná ustanovení

Stanovy CSS byly schváleny členy přípravného výboru CSS dne19.6.2003 a nabyly účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR. Byly v souladu se zákonem č.83/1990 Sb., o sdružování občanů a následných legislativních předpisů.

Následně byly přepracovány v souladu s Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a následných legislativních předpisů a po schválení nejvyšším orgánem spolku dne 23.10.2018 předloženy Krajskému soudu v Brně, veřejný rejstřík, Husova 353/15, Brno – město, 602 00 Brno.