Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás oslovili v době, kdy Česká republika po letech příprav a jednání vstoupila a stále hledá své místo v Evropské unii.

Současné období je významnou etapou pro Českou republiku nejen z pohledu historického, ale i z pohledu života běžného občana.

Neméně významným obdobím je i pro odbornou veřejnost a významným je rovněž pro nezbytné změny a úpravy v legislativě, výrobních technologiích, monitoringu, kontrolingu, ekologii, změny se projeví téměř ve všech oblastech našeho života a našich činností.

Odborná společnost zdravotnická, hygienická ale i jiné, s jistou nadsázkou i společnost zabývající se přípravou a sterilizací zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, nemůže zůstat stranou tohoto děje.

Mnozí z nás jsou již s předstihem vnořeni do přípravných prací v ČR, kdy na podkladě připravovaných nebo již platných evropských legislativních předpisů se pracuje tak, aby období a rozdíly mezi vyspělými a troufáme si říci i zkušenějšími a bohatšími zařízeními v západní části EU, byly pro nás co nejméně bolestivé a abychom byli schopni při poměřování systému a kvality obstát v tvrdé evropské konkurenci.

Dlouhodobé strategické operace, aplikace systému řízené jakosti, spolupráce se zahraničními partnery, s výrobci zdravotnických materiálů a prostředků, mezioborová spolupráce a v neposlední míře i vlastní profilace odborná a profesionální v České republice jsou jistou zárukou, že jsme připraveni nebo že se připravujeme na plnohodnotný vstup do evropských struktur.

Česká společnost pro sterilizaci, z.s. / CSS/, jejíž web stránky jste otevřeli, by měla zajistit prostor pro výměnu informací a rovněž pro informování odborné, ale i široké veřejnosti o vybraných odborných aktivitách. Jde především o oblast přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků a s tím souvisejících činností, zvláště pak ve zdravotnických zařízeních. Stranou odborného zájmu nezůstávají provozní technologie, přístrojová technika, materiály, prostředky, monitoring, kontroling, ekonomika, hygienické souvislosti, personalistika, vzdělávání, systém řízené jakosti atd. Záměrem společnosti rovněž je profilovat se jako odborný garant a partner při jednáních legislativních, projektových, provozních, vývojových apod.

Před časem s rostoucí odbornou profilací činností ve zdravotnických zařízeních a nejen tam, se ukázala nutnost vytvoření odborné společnosti a nastolení spolupráce s ostatními společnostmi angažujícími se ve zdravotnické problematice. Tato odborná skupina se velice dobře profesionálně etablovala a plnohodnotně zaštítila odbornost nejen zdravotní sestry – pracovnice na tzv. sterilizaci ve zdravotnických zařízeních, ale i ostatních zdravotnických pracovníků v této oblasti se angažujících. CSS je od prvopočátku propojena a úzce spolupracuje se všemi, kteří mají zájem aktívně se podílet na validaci a odpovědnosti prováděných činností v oblasti přípravy sterilních zdravotnických prostředků.

Nechceme-li tedy, aby vznikla uzavřená profesní společnost, je třeba umožnit začlenění a odborné spojení všech profesních skupin pracujících v tomto oboru.

Přirozenou cestou tedy vznikla Česká společnost pro sterilizaci, společnost, která po svém zaregistrování na MV ČR, a následně jako zapsaný spolek, evidovaný u Krajského soudu v Brně, nabízí propojení všech aktivit zájemcům, odborníkům a profesionálům, kteří se zajímají nebo pracují na úseku přípravy sterilních zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních v České republice. Tato společnost je otevřena i odborníkům z výroby, vývoje nebo distribuce, příp. servisu materiálů, přístrojů a jiných prostředků, které se používají nebo zpracovávají na těchto specializovaných zdravotnických pracovištích.

Tento typ odborné společnosti je ve světě běžný a my věříme, že i v České republice najde společnost své místo, především jako prvek spojující a sjednocující odbornou společnost profesionálů, kteří žijí a pracují doposud poněkud ve stínu jiných odborných společností nebo v uzavřených profesních společnostech.

Členství nabízíme všem vážným zájemcům a věříme, že se nám společně podaří v kooperaci s ostatními odbornými společnostmi vytvořit vysoce odborně vyprofilovanou a respektovanou skupinu.

RNDr. Bruno Šudřich

za Českou společnost pro sterilizaci, z.s.