§ 1
Působnost

1. Volební řád České společnosti pro sterilizaci vychází ze stanov České společnosti pro sterilizaci, z.s. /dále jen CSS/
2. Volební řád upravuje volby do : předsednictva, revizní komise, volební komise
3. Délka volebního období předsednictva a revizní komise je čtyři roky. Volební komise je volena pro potřeby voleb a její činnost je po vyhlášení výsledků voleb ukončena.

§2
Volené orgány a funkce

1. Sněm členů volí tyto orgány /§ 6 Stanov/:
předsednictvo v počtu 5 /§ 7 Stanov/
revizní komisi v počtu 3 / § 8 Stanov/
volební komisi v počtu 3
2. Členové předsednictva volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka. Členové revizní a volební komise volí ze svého středu předsedu komise.
3. Navrhovaní kandidáti musí se svou kandidaturou souhlasit.

§3
Volební období

1. Délka volebního období předsednictva a revizní komise je čtyři roky.

§4
Volební právo

1. Právo volit do orgánů mají řádní členové CSS vedení  v její evidenci.
2. Kolektivní členové mají právo volit prostřednictvím svého zástupce .

§5
Způsob hlasování a jeho platnost

1. Při volbě do stálých orgánů musí být uplatněno tajné hlasování.
2. Při volbě do funkcí může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování podle rozhodnutí účastníků jednání.
3. Pro platnost voleb je nutná nadpoloviční účast oprávněných voličů a nadpoloviční počet odevzdaných hlasů. V případě menší účasti na volbách, jsou vyhlášeny nové volby. Při těch se uplatňuje pouze většinový systém.

§6
Volební komise

1. Funkce volební komise spočívá v organizaci, řízení a odpovědnosti za správný průběh voleb. Volební komise je sestavena pouze pro volby.
2. Členové volební komise jsou voleni Sněmem CSS jednotlivě, návrh na členství v komisi podávají členové CSS.
3. Volební komise je 3 členná.

§7
Způsob voleb a jejich průběh

1. Volby do stálých orgánů CSS probíhají jednokolovým způsobem
2. Volby se můžou konat přímo nebo korespondenčním způsobem
3. O způsobu voleb rozhodne předsednictvo CSS
4. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisi ihned po zjištění jejich výsledků
5. O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zápis,který podepíší všichni jeji členové.
6. Zápis z voleb předává volební komise novému předsednictvu.

§8
Účinnost

Volební řád byl schválen Sněmem členů dne 20.11.2003 v Ústí n. L. a tímto datem nabývá účinnosti.

III.sněm CSS v Brně dne 18.10.2011 upravil § 3 na publikované platné znění.

Příloha Volebního řádu České společnosti pro sterilizaci, z.s.

Doporučený postup při jednokolovém korespondenčním způsobu voleb.

1. Členové volební komise oznámí seznam kandidátů na základě návrhů členů CSS.
2. Členové volební komise rozešlou dle seznamu členů CSS volební lístky se jmény kandidátů.Počet rozeslaných volebních lístků zaznamenají.
3. Volební lístky musí být označeny symbolem ,aby nebyly zaměnitelné a názvy volených orgánů.
4. Volební lístek v uzavřené obálce odešle na adresu volební komise do určeného termínu
5. Volební komise po určeném termínu otevře obálky a rozdělí volební lístky na platné a neplatné.
6. Neplatné volební lístky jsou ty, které nejsou na předepsaném tiskopise.
7. Kandidáti,kteří obdrželi nejvíce hlasů jsou zvolení do příslušných orgánů.