Česká společnost pro sterilizaci, z.s. / CSS/ je společnost s ambicí zajistit prostor pro výměnu informací a rovněž pro informování odborné i široké veřejnosti o vybraných aktivitách. Jde především o oblast přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků a s tím souvisejících činností, zvláště pak ve zdravotnických zařízeních.

Stranou odborného zájmu společnosti nezůstávají ani provozní technologie, přístrojová technika, využívané materiály a prostředky, monitoring a kontroling činností, ekonomika provozu, hygienické souvislosti, personalistika, odborné vzdělávání, systém řízené jakosti atd.

Záměrem společnosti rovněž je profilovat se jako odborný garant, partner nebo konzultant při jednáních legislativních, projektových, provozních, vývojových apod.

Česká společnost pro sterilizaci, z.s. je odborným garantem v systému celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví podle zák.č. 95/2004 Sb., zák.č. 96/2004 Sb.

CSS spolupracuje s jinými odbornými společnostmi, ale i profesními organizacemi, např. zdravotních sester a jiných lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků. Společně si klademe za cíl zaštítit odbornost nejen zdravotní sestry – pracovnice zajišťující výkon opakované sterilizace zdravotních prostředků ve většině zdravotnických zařízeních, ale i všech ostatních zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, kteří při těchto činnostech participují.

Přirozenou cestou vznikla v roce 2003 Česká společnost pro sterilizaci, z.s., společnost, která po svém zaregistrování na MV ČR nabízí propojení všech aktivit zájemcům, odborníkům a profesionálům, kteří se zajímají nebo pracují na úseku přípravy sterilních zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních v České republice. Tato společnost je otevřena i odborníkům z výroby, vývoje nebo distribuce, příp. servisu materiálů, přístrojů a jiných prostředků, které se používají nebo zpracovávají na těchto specializovaných zdravotnických pracovištích.