XIV.konference Nemocniční hygiena – Brno 2005

Program sekce Sterilizace zdravotnických prostředků garantovaný CSS

XIV. konference Nemocniční hygiena 2005
27. – 28.4.2005
Kongresové centrum BVV Brno-Výstaviště, Brno, ČR, EU
27.4.2005
9,30 – 10,30 Zahájení a úvodní přednášky – sál A
Přestávka
Jednání v sekcích:
Sál A – Preventivní zabezpečení chirurgických výkonů
Sál B – Sterilizace zdravotnických prostředků
Sál C – Ošetřovatelská sekce

Sekce sterilizace zdravotnických prostředků – sál B
Předsedá: RNDr. Bruno Šudřich
11,00 – 12,00
Téma: Logistika, legislativa a řízení jakosti při opakovaném zpracování zdrav. prostředků / ZP/.
Přednášky:
1. Zelenková J.: Návrhy významných změn v problematice sterilizace a dezinfekce ve vztahu k vyhl.č. 440/2000 Sb.
2. Pazdziora E.: Sterilizujeme na úrovni požadované ČSN EN 556?
3. Kareš I.: Provoz zdravotnického zařízení a nová legislativa.

Oběd
13,00 – 14,30
Téma: Předsterilizační příprava ZP.
Přednášky:
1. Melicherčíková V., Urban J.: Předsterilizační příprava zdravotnických prostředků.
2. Pazdziora E.: Úloha předsterilizační přípravy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby z pohledu vyhl.č. 11/2005 Sb.
3. Holba R.: Předsterilizační příprava OP instrumentária v mycích a dezinfekčních automatech Miele.
4. Janů R.: Ultrazvukové čištění instrumentária.
5. Nováková M.: Bezpečnost pevného obalu.
6. Táborský P.: Využití peroxosloučenin v nástrojové dezinfekci.
Přestávka
15,00 – 16,30
Téma: Sterilizace ZP ve zdravotnických zařízeních /ZZ/.
Přednášky:
1. Šefrna V.: Denní zkouška průniku páry a nová legislativa.
2. Micieta V.: Plazmová sterilizace
3. Míčková E.: Kontrola kvality sterilizace ve FN HK.
4. Hubáček Z.: Monitoring a validace parního sterilizačního procesu přístrojem ETS
5. Vidovič A.: Nízkoteplotní sterilizace

28.4.2005
Předsedá: MUDr. Ivan Kareš
9,00 – 10,30
Téma: Monitoring a kontroly procesů při opakovaném zpracování ZP.
Přednášky:
1.Illek J.: Pravidelné kontroly a monitoring mycích a dezinfekčních automatů Miele používaných v předsterilizační přípravě OP instrumentária.
2. Malíková L.: Kontrola sterilizačních procesů ve zdravotnických zařízeních.
3. Šmakalová H., Pěničková S., Bočkovská I.: Zkušenosti z provozu nové CS ve FN Olomouc a novinky firmy BAG Med. AG.
4. Svobodová I.: Řešení neshod v provozu CS.

Přestávka
11,00 – 12,30
Téma: Spolupráce sterilizačního pracoviště s klienty. Problematika materiálů a ZP.
Přednášky:
1. Kubíková J., Urbanová K.: Prvé zkusenosti s prvými absolventami certifikačného studia a kurzu Sterilizácia zdravotnických prostredkov podla STN EN 15 882.
2. Hammer J.: Ošetřování nástrojů – Jak si zničit své nástroje, aniž bych je použil.
3. Nutilová M.: Spolupráce s externími klienty v BKN – Zlín.
4. Ježková D.: Organizace provozu na centrální úpravně lůžek FN Brno.
Závěr jednání.
Poznámky:
Členům CSS:

členové CSS se zaregistrují u prezence CSS v hale Kongresového centra BVV
členové CSS při prezenci mohou převzít členské legitimace CSS / po úhradě příspěvku na rok 2005/
řádným členům CSS bude při registraci snížen konferenční poplatek na 100,- Kč
řádným členům CSS bude za pasivní nebo aktivní účast vydán na vyžádání certifikát a přiznány kreditní body, případně bude účast zaznamenána do indexu celoživotního vzdělávání dle platné legislativy – indexy berte sebou
Přednášejícím:

po své registraci v Kongresovém centru BVV potvrďte neprodleně svoji prezentaci sdělení předsedovi CSS
pokud máte sdělení na médiu /disketa, CD, DVD, video aj./ sdělte a předejte neprodleně předsedajícímu v sekci nebo obsluze techniky
v případě speciálních požadavků je sdělte organizátorům v dostatečném předstihu
Partnerům:

zaregistrujte se u hlavního pořadatele
potvrďte předsedovi CSS svoji účast na konferenci
specifikujte své požadavky /výstavní plocha, odborná prezentace-sdělení v sekci Sterilizace zdrav. prostředků – nekomerční !! /
jiné požadavky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *