Jaký zákon stanuvuje,kdy bude sanit.den v závod.jídelně (kuchyni). Nedostáváme náhradu stravy ani stravenky. Děkuji Dvořák mlocek@seznam.cz

Viz obdobný dotaz ze dne 2.3.2006! Základní povinnosti provozovatelů stravovacích služeb jsou v dnešní době uloženy několika právními předpisy: 1) zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon v § 24 stanovuje jako jednu z povinností pro osoby provozující stravovací služby „provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z podávaných pokrmů“. Tato zákonná povinnost je dále rozvedena v prováděcí vyhlášce č. 137/2004 Sb., která § 49 stanovuje požadavky na provozní hygienu, tj., mimo jiné, udržování provozovny v dobrém stavu a včasné provádění běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004 o hygieně potravin je přímo použitelným právním předpisem EU (s platností od 1. ledna 2006) a provozovatelům všech potravinářských podniků nařizuje udržovat provozovnu v bezvadném stavu (příloha II, kapitola II). Jak vyplývá z výše uvedeného, neexistuje žádné právní nařízení, které by přímo ukládalo povinnost provozovatelům stravovacích služeb zařazovat do svého sanitačního plánu tzv. sanitární dny. Vždyť i obecný vývoj práva směřuje k nařizování cílů, nikoliv prostředků k jejich dosažení. Nahlédněme však na otázku z jiného úhlu pohledu: co je účelem sanitárních dnů? Účelem sanitárních dnů je obvykle provedení celkového úklidu provozovny a včasné uskutečnění ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Všechny úkony sanitárního dne jsou prováděny nad rámec denního úklidu pracovišť. Zpravidla zahrnují čištění stěn, dveří, svítidel, oken, vzduchotechniky a řadu dalších činností, které se označují přiléhavým výrazem „gruntování“. V žádném případě tyto činnosti nelze z hygienických i jiných důvodů provádět za plného provozu kuchyně. Je pouze věcí dohody zaměstnavatele a zaměstnance, zda se tyto práce budou provádět v běžné pracovní době nebo například v noci a jak bude zajištěno náhradní stravování zaměstnanců. Tento aspekt je však potřeba vyřešit výhradně na pracovně-právní úrovni. Závěrem: sanitární dny jsou zaměřeny k dosažení bezvadného stavu provozovny, nebo-li cíle definovaného např. Nařízením 852/2004 o hygieně potravin. Je proto na místě zdůraznit, že zařazování sanitárních dnů do sanitačního plánu provozovny je NANEJVÝŠ ŽÁDOUCÍ. Mgr. Aleš Peřina

1 thoughts on “Jaký zákon stanuvuje,kdy bude sanit.den v závod.jídelně (kuchyni). Nedostáváme náhradu stravy ani stravenky. Děkuji Dvořák mlocek@seznam.cz”

  1. Dobrý den sanitární den se provádí 2 krát ročně musí se o tom vést nějaký deník děkuji za odpověd

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *