Dobry den, prosim Vas poradte mi jake hygienicke predpisy a dezinfekce musim splnovat kdyz si budu chtit otevrit provozovnu pedikury. A jestli muzete poradit vhodny sterilizator na nastroje a kde se da koupit. Dekuji a s pozdravem Tesarova

Dobrý den, při zvažování otevření provozovny služeb péče o tělo, např. pedikúry je potřeba disponovat vhodným stavebním prostorem (místnost řádně a dostatečně osvětlená (okna, umělé osvětlení; odvětratelná přirozeně rovněž okny či eventuelně nucenou ventilací s přítokem teplé a studené pitné vody, určité světlé výšky (obvykle 2,6m, naprosto minimálně přípustná světlá výška místnosti je 2,1m; podlahová plocha pro 1 zaměstnance minimálně 2m2; vlastní místnost od 8m2, atp. – toto se posuzuje v rámci buďto stavebního řízení a následné kolaudace nebo při stavebním řízení o tzv. změně užívání nebytových prostor – vede stavební úřad ve spolupráci s hygienickou stanicí, hasičským záchran. sborem apod. – na hygienu nutno předložit žádost o schválení těchto prostor ke zřízení provozovny spolu s projektem či se schematickým nákresem). Před zahájením provozu je nutno vypracovat provozní řád k dané službě, kde je režimově zachycena Vaše činnost – týkající se druhu služby, úklidu provozovny, dezinfekce či sterilizace nástrojů, manipulace s prádlem, odpady, lékárnička 1. pomoci apod. Vypracujete samostatně či ve spolupráci s poradenskými službami (kontakt lze získat přes hygienu obecnou a komunální např.) Jinak vlastní provoz – např. pedikury a předpoklady pro výkon této činnosti zmiňuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, v §§ 19, 20, 21 a 22 – ve stručnosti červeně tištěný text níže: § 19 Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných (1) Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb (§ 23), výroba potravin, 18) uvádění potravin do oběhu, 18) výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod a vodovodů 6a) , provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory). (2) Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách (§ 23) při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu 18) do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů 6a) do přímého styku s vodou a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými prostředky, jejich ingrediencemi (§ 28 odst. 1) nebo tělem spotřebitele (dále jen „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné“) musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje, 11) nebo zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči 3) (dále jen „zařízení vykonávající závodní preventivní péči“). Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku. (3) Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle odstavce 2 upraví prováděcí právní předpis. Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je povinen umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena. Složení komise a podmínky provedení zkoušky upraví prováděcí právní předpis. § 20 Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna a) podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem ( nové znění § 4 písm.a) a b) vyhlášky MZ ČR č. 195/2005 Sb., viz– Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné) je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením: a) je-li postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním anebo je-li podezřelá z nákazy, nebo b) pokud byla v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné.) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje, 11) b) informovat ošetřujícího lékaře 11) o druhu a povaze své pracovní činnosti, c) mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví, d) uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise. § 21 Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných (1) Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna a) dodržovat zásady provozní hygieny upravené prováděcím právním předpisem, 19a) jakož i zásady osobní hygieny upravené prováděcím právním předpisem, 19a) pokud se sama účastní výkonu činností uvedených v § 19 odst. 2 větě první, b) kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny podle § 20 písm. d) zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými příslušníky a c) zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním. (2) K výkonu činností epidemiologicky závažných je osoba, která je provozuje, povinna používat jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo druh činnosti nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. K užití vody jiné jakosti, nejde-li o teplou vodu podle § 3 odst. 3, je třeba povolení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné v návrhu na zahájení řízení o udělení povolení k užití takové vody uvede mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot těchto ukazatelů s ohledem na způsob užití vody. Kosmetické prostředky používané k výkonu činností epidemiologicky závažných musí odpovídat požadavkům upraveným v § 26. (3) Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvede podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny. (4) Provozní řád podle odstavce 3 a jeho změny předloží osoba uvedená v odstavci 3 před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Schválený provozní řád vyvěsí při zahájení činnosti v provozovně. Provozní řád je osoba uvedená v odstavci 3 povinna změnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných. § 22 Zákaz výkonů Osoba provozující kosmetické, masérské a regenerační služby, kadeřnictví, holičství, pedikúru, manikúru a službu, při které se používají speciální přístroje k péči o tělo, nesmí provádět výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce. Prováděcí „hygienická“ vyhláška výše uvedeného zákona týkající se služeb je vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a její §§ 51 a 52 – opět cituji, ať nemusíte složitě vyhledávat: § 51 (1) Při výrobě kosmetických prostředků, v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a v provozovnách při provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a při provozování živnosti, při které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory), platí tyto zásady provozní hygieny: a) zajištění prostor a inventáře na pracovišti v takovém stavu, aby se dal snadno čistit a v případě potřeby dezinfikovat, a udržování jej v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb, b) provádění v provozovně průběžné účinné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace pracovních ploch, technologického a strojního zařízení, přístrojů, nástrojů a pomůcek, c) označení, používání a ukládání pomůcek a prostředků určených k hrubému úklidu odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení, d) odstraňování průběžně organického a anorganického odpadu, včetně odpovídající likvidace biologicky kontaminovaného materiálu 16) a zajištění vhodného způsobu jeho uložení, e) nepřechovávání v provozovně, mimo vyhrazené místo, předmětů zaměstnanců nesouvisejících s výkonem práce, f) zamezení vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí provozovny s výjimkou vodícího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením, g) odkládání osobních věcí, občanského oděvu a obuvi zaměstnanců pouze v šatně nebo ve vyčleněném prostoru, h) nekouření v provozovnách, i) zajištění odpovídajícího větrání a mikroklimatických podmínek dle charakteru jednotlivých činností a služeb a j) zajištění v provozních místnostech, kde dochází ke kontaktu pracovníků s tělem zákazníka, možnosti mytí rukou v umyvadle s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. (2) Pro činnosti epidemiologicky závažné prováděné v provozovnách uvedených v odstavci 1, s výjimkou výroby kosmetiky, se stanoví tyto další zásady provozní hygieny: a) ukládání čistého prádla odděleně od použitého prádla, b) ukládání použitého prádla ve vyčleněném větratelném prostoru, odděleném od prostoru, kde se pečuje o tělo zákazníka, a to v nepropustných a uzavíratelných obalech, které se, pokud je nelze prát, vyvářet a žehlit, použijí omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití, c) provádění úklidu a čištění provozovny nejméně jednou denně na vlhko, jinak vždy po znečištění, d) nepřipuštění hromadění odpadu v provozních prostorách provozovny; ukládání odpadu do uzavíratelných, omyvatelných nádob a jeho průběžné odnášení do kontejneru nebo popelnic, e) chránění během poskytované služby v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a kosmetických služeb oděvu spotřebitele čistou rouškou, f) používání čistého prádla vždy pro každého spotřebitele, g) provádění při náhodné kontaminaci pokožky zaměstnance nebo spotřebitele biologickým materiálem (zejména krví) dezinfekce kontaminovaného místa dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, h) očištění použitých nástrojů a pomůcek po každém spotřebiteli a jejich řádné omytí horkou vodou s přídavkem saponátu, osušení, dezinfekci a opláchnutí pitnou vodou, a pokud dojde k jejich znečištění biologickým materiálem, dezinfikování před čištěním dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a poté mechanické očištění, i) použití sterilních nástrojů, kterými je prokazatelně porušována integrita kůže, (například depilační jehly, skalpely) pro každého spotřebitele; způsob sterilizace stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce; provádění kontroly sterilizace dle požadavků prováděcího předpisu, 16) j) používání pro každého spotřebitele čistých a dezinfikovaných umyvadel, vaniček nebo mís k umývání, k) zabezpečení, bez prodlení, použitých pomůcek pro jedno použití zdravotně nezávadným způsobem a l) ukládání odpadu kontaminovaného biologickým materiálem a ostrých předmětů na místě vzniku odděleně. 17) § 52 Při činnostech epidemiologicky závažných prováděných v provozovnách uvedených v § 51 odst. 1 musí být dodrženy tyto zásady osobní hygieny: a) pečování o tělesnou čistotu, provádění před a po každém poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění umytí rukou v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku v umývadle, určeném pro mytí rukou personálu; používání k osoušení rukou osoušeče či ručníky pro jednorázové použití, b) nošení po celou provozní dobu čistého pracovního oděvu a vhodné obuvi; v provozovnách péče o tělo, kde dochází k porušení integrity kůže, nošení i pokrývky hlavy; udržování ochranného oděvu v čistotě a podle potřeby měnění v průběhu směny; při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty používání ochranných rukavic. Používání osobních ochranných prostředků, které odpovídají prováděné pracovní činnosti, jsou čisté a bezpečné pro zdraví osob, c) neopouštění v průběhu pracovní doby provozovny v pracovním oděvu a v pracovní obuvi, d) vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti v prostorách určených pro péči o tělo zákazníka a e) ukládání použitého pracovního oděvu na místo k tomu vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně. Zpracovala: Dr. Jana Derková , oddělení hygieny obecné a komunální KHS Jmk v Brně Dne: 26.4. 2006 Ve věci nákupu vhodného přístroje je možno kontaktovat řadu firem, např. některého z partnerů České společnosti pro sterilizaci /viz web stránka Partneři/.Vážená paní Tesařová,rádi Vám připravíme nabídku vhodného či vhodných přístrojů pro sterilizacinástrojů na tomto pracovišti.V zásadě máte 2 možnosti – horkovzdušnou sterilizaci a parní sterilizaci.Součástí naší služby bude komplexní servis tzn. přístroj, záruční a pozáruční servis v souladu se zákonem 346/2003 Sb., vč. kompletního sortimentu materiálů pro předsterilizační přípravu a sterilizaci v souladu s příl. č. 3 vyhl. č.195/2005 Sb.Kontaktujte nás na tel. 603 511 935 nebo 545 222 441, p.Janů, S-DENT Brno

13 thoughts on “Dobry den, prosim Vas poradte mi jake hygienicke predpisy a dezinfekce musim splnovat kdyz si budu chtit otevrit provozovnu pedikury. A jestli muzete poradit vhodny sterilizator na nastroje a kde se da koupit. Dekuji a s pozdravem Tesarova”

 1. Dobrý den,
  jaké hygienické normy bych měla dodržet při otevření dětské herny děkuji za odpově iveta lužová

 2. prosim o dotaz delam kurz pedikura a potrebuji odpoved na otazku kde je vhodne provadet pedikuru.dekuji za odpoved Lhotova

 3. Dobrý den,jaké hygienické předpisy mám dodržet při pedikúře – docházení za klientem domů?Děkuji za odpověď.S pozdravem Jitka Voplakalová

 4. Krásný den , pedikura manikura – sterilizátor musí být jen horkovzdušný ? Dá se nahradit třeba i ultrazvukovým ? v nabídce jsou sterilizátory cca kome 13000 ale našla jsem i od jiné firmy třeba za 10 000 , prosím o radu , co musí splnovat ??Děkuji Karla

 5. Dobrý den, dozvěděla jsem že pro sterilizaci přístrojů pro manikuru/pedikuru je potřeba mít sterilizátor Melang-75. Dá se nahradit jiným? Děkuji Katka

 6. Dobrý den chtěla bych se zeptat zda při zařizování kosmetického salonu je potřeba mít wc.Máme přístavbu která je obydlená,ale jeden pokoj je volný.V tom bych si chtěla zřídit salon.Wc je umístěno na chodbě vedle toho pokoje.Zbylé dva pokoje jsou odděleny dveřmi.Mohly by zákaznice popřípadě používat wc které už máme v domě?Děkuji za odpověď.

 7. Dobrý den,chtěla bych poprosit o radu.Chtěla bych začít provozovat masáže.Máme místnost do které jsou dva vchody z venku.WC máme umístěno na chodbě ,kousek od té místnosti.Mohly by zákaznici používat WC ,které máme v domě?Masáže budu provozovat jen já,nebude tam vice zaměstnanců.Děkuji za odpověď.

 8. Dobry den, je zakonem urceny minimalni prutok vzduchu v provozovne manikura – pedikura?

  Mame vetraci okno a na wc je jeste ventilator,ale hygiena prudi…

  Predem dekuji.

  M.P.

 9. Dobry den,chci si otevřít provozovnu,kde budu delat permanent makeup tedy porušování integrity kůže. Jaké jsou prosim veškeré hygienické parametry. Jake mai byt koše,stolky,prosteradla atd.
  Moc dekuji za odpověď.

 10. Dobrý den, mohli by jste mi prosím poradit? Chtěla bych si zařídit vlastní kosmetickou provozovnu a nevím, jestli musí být součástí i WC? A jsou prosím nějaké minimální rozměry pro provozovnu? Také nevím, zda mám kontaktovat hygienickou stanici s žádostí o schválení provozovny, nebo se hygiena kontaktovat nemusi? Děkuji mnohokrát za odpověď.

 11. Dobrý den chci se zeptat, chceme s ženou otevírat výrobnu dortu, máme rodinný dům a máme před domem místo, můžeme výrobnu nalepit na rodinný dům, a v jaké minimální velikosti lze výrobnu postavit? Na co vše se hygiena dívá ohledně vnitřního vybavení? Děkuji za odpověď

 12. Dobrý den.. jsou stanoveny v salonu (salon k porusovani integrity kuze) 2 wc.. jedno pro zakazniky a jeden pro zamestnance.. jde o panelakovy barak.. jedno wc pro zamestnance je primo v provozovne a druhe wc je o 4patra nize v posilovne (uzemcene) urcene pouze pro lidi v bytovce. Je to problem? dekuji za odpoved

 13. Dobrý den,proč tu nejsou žádné odpovědí na vyše položené dotazy?Odpověď na problematiku v dotazech by zajímala spoustu lidí,jestli tedy odpovídáte pouze jednomu člověku ,který se dotázal..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *