Dobrý den,kontrola z hygieny požadovala označení kontejnerů s odpadem čísly dle obsahu.Poraďte prosím kde mám tato čísla zjistit. Děkuji Frolová

Dobrý den, pomůckou při řešení odpadové politiky mohou být např.: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Především pak: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MŽP 384/ 2001 Sb. o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly,monometyltetrachlorfenylmetanem,monometyldichlorfenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg / o nakládání s PCB/. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Při řešení problematiky radioaktivního odpadu lze využít: Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření a změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (atomový zákon) Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně Dobré je mít: Smlouva o sběru, odvozu a zneškodnění odpadů s dodavatelskými firmami Vámi dotazované řeší mj.: „Katalog odpadů“, „Seznam nebezpečných odpadů….“ S pozdravemBruno Šudřich

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *