Zdravím. Mám dotaz ohledně odpadních vod ze zdrav. zařízení konkr. z infekčního odd. Existuje legislativa, návod … dle čeho postupovat ? Děkuji za odpověď.

Odpadní vody z infekčního oddělení zdravotnického zařízení zásadně musejí být vždy desinfikovány a to i v případě, jsou-li vypouštěny do veřejné kanalizace, která je následně zaústěna do městské (obecní) čistírny odpadních vod. Desinfekce vody se provádí chlorováním pomocí chlorovacího zařízení v chlorovací jímce, kdy je předepsána koncentrace zbytkového chloru a stanovena minimální doba zdržení vody v jímce. Zachycené kaly z infekční odpadní vody jsou zvlášť desinfikovány termicky párou ve sterilizátoru kalů. Tato zařízení bývají umístěna zpravidla ve vlastní čistírně odpadních vod (ČOV), kam jsou infekční vody přiváděny přímo oddílnou infekční kanalizací, aniž by se smísily s běžnými splaškovými nebo dešťovými vodami. Podrobné podmínky desinfekce a zacházení s infekčními vodami stanoví Krajská hygienická stanice. Povolení k vypouštění odpadních vod a k provozu ČOV vydává příslušný vodoprávní úřad. Budou-li vypouštěny odpadní vody do veřejné kanalizace, je nutný souhlas a smluvní vztah s provozovatelem veřejné kanalizace, v případě vypouštění do vodního toku je nutný souhlas správce vodního toku. Povinnost provozovatele zdravotnického zařízení činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz ukládá zákon č.258/2000 Sb. (zákon. o ochraně veřejného zdraví), v § 15 a dále v § 17 stanoví povinnost desinfekce. V zákoně č.254/2001 Sb. (zákon o vodách), ukládá ustanovení § 38,odst.3, povinnost „zajišťovat zneškodňování odpadních vod tomu, kdo je vypouští do povrchových a podzemních vod“ a ustanovení § 39 ukládá „každému,kdo zachází se závadnými látkami učinit přiměřená opatření,aby nevnikly do povrchových a podzemních vod a neohrozily jejich prostředí“. Infikovaná odpadní voda je bezesporu závadnou látkou, přestože není výslovně uvedena ve výčtu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek v příloze č.1 zákona o vodách. Předchozí čištění odpadních vod, vypouštěných do kanalizace dle povolení vodoprávního úřadu ukládá § 18 zákona č.274/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Problematiku vypouštění infekčních odpadních vod by měl také obsahovat a upřesňovat místní Kanalizační řád veřejné kanalizace. Mgr. Jan Klen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *