Informace z konference

„Kontrola parních sterilizačních procesů ve zdravotnictví“ a „Mikrobiologické, technické a právní aspekty nových evropských norem“ – ve dnech 28.4.2008 v Praze v IKEM a dne 29.4.2008 v Brně v Kongresovém centru BVV se konala odborná konference Kontrola parních sterilizačních procesů ve zdravotnictví s podtextem Mikrobiologické, technické a právní aspekty nových evropských norem.

Hlavním přednášejícím byl Dipl.Ing. v oboru chemického a procesního inženýrství Dr. Ulrich Kaiser, vedoucí výzkumu a vývoje firmy gke-GmbH, akreditovaný znalec při centrále krajin pro zdravotnictví a spolupracovník různých pracovních skupin pro validaci, sterilizátory a biologickéa chemické indikátory na kontrolu sterilizačních procesů.
Organizátorem konference byla firma Scherex, s.r.o. v čele s panem ředitelem Pavlem Filoušem.
Konference se pro lepší dostupnost konala na dvou místech a ve dvou dnech.

Technika parní sterilizace se za posledních 20 roků velmi výrazně změnila. Zavedením vakuových frakčních cyklů došlo ke zrychlení celého procesu náběhu a tím ke zkrácení času potřebného pro celý sterilizační cyklus.
Současně došlo k nárůstu počtu operačních výkonů prováděných nástroji pro minimálně invazivní chirurgii, jejichž konstrukce vyžaduje jiné metody přípravy, zejména čištění a sterilizace, odlišné od dosud běžně používaných způsobů pro jednoduché nástroje. To klade zvýšené nároky na znalosti personálu na operačních sálech a centrálních sterilizacích.

Na konferenci bylo referováno o technických aspektech a z toho vyplývajících organizačních a technicko-hygienických opatřeních. Probírán byl proces penetrace sterilizačního média do různých typů dutin, textilu, gumy. Objasňována byla vyšší obtížnost průniku a zdůvodňována vyšší obtížnost dutinového simulačního BD testu.
Prezentována byla realita po zavedení zákona o zdravotnických prostředcích a provozních směrnic r.1998, směrnice Institutu Roberta Kocha /RKI/ pro zpracování při opakovaném používání zdravotnických prostředků a nových norem a vznik nových předpisů pro validaci, kontrolu a dokumentaci ve SRN.
Byly nastíněny rovněž právní hlediska a trestněprávní důsledky a ručení z pohledu civilního práva, včetně doporučení k prevenci před právními problémy.

Celá akce se konala ve spolupráci s Českou společností pro sterilizaci pro kterou je firma Scherex, s.r.o. jedním ze smluvních partnerů.
Účast 173 posluchačů v Praze a 108 posluchačů v Brně svědčí o značném zájmu o přednášenou problematiku a vědomí si významu nových poznatků mezi českou zdravotnickou veřejností.

Příloha: základní nástin přednášených poznatků (formát pdf)

Vážený pane doktore,

po seminářích, které jsme pořádali v Praze a Brně bylo na nás vzneseno několik dotazů týkajících se problematiky kontroly sterilizační účinnosti.

V návaznosti na sdělené jsme připravili barevný trojlist, který zodpovídá mnoho otázek, jež byly předmětem zájmu a který čerpá ze zmíněného semináře. (Příloha):
1. První strana graficky znázorňuje stávající stav – rozpor mezi legislativními požadavky a praxí.
2. Druhá strana rozděluje testy na BD a šaržové, přiřazuje jim správný účel a popisuje k čemu slouží a jakou mají výpovědní hodnotu. Důležitým faktorem je vliv nekondenzovatelných plynů. U dutých nástrojů je jejich vliv co do objemu až 1.000x kritičtější, než u porézního materiálu. Znázorněno vpravo.
3. Třetí strana nabízí řešení ve formě výměny systémů (porézní za dutinové) ev výhodné zápůjčky test. těles s následným převodem do vlastnictví zdrav. zařízení.
Poznatky sdělené na semináři zahrnují tisíce hodin výzkumné týmové práce a není v silách nikoho podat během jednodenního semináře odpověď na tak široké spektrum otázek, jaké spektrum odborníků se nacházelo v sále. Věříme, že tento materiál alespoň naznačí, že kontrola sterilizační účinnosti není v současné době u nás vyřešeným tématem a že je nezbytné na tomto poli ještě mnohé udělat v oblasti legislativní, praktické i edukační

S pozdravem:

Pavel Filouš
Scherex s.r.o
ředitel společnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *