Je možné při obsluze parních sterilizátorů,využít i zaškolený nižší zdravotnický personál (sanitářka ač s maturitou,ale ne zdravotník,který má pouze sanitářský kurz). Pokud ano,co musí všechno splňovat (proškolení dle zákonů) Děkuji V.Tyl

Základní informace k tomuto dotazu jsou uvedeny v kap. A odst. 2 příl. č. 3. vyhl.č. 195/2005 Sb. Vzhledem k tomu, že se dotaz týká konkrétně obsluhy parního sterilizátoru, uvádím dále zákonné podmínky , které musí pověřená osoba splňovat. Povinnosti pro provozovatele tlakových nádob (parních sterilizátorů) jsou uvedeny v příloze ČSN 690012 kap. II. Tyto povinnosti jsou obecné pro tlakové nádoby skupiny A,B. 1. Legislativa Povinností zaměstnavatelů (provozovatelů) je na základě ustanovení zákoníku práce v úplném znění č.85/2001 Sb. a nařízení vlády č. 461/2000 Sb., kterým se provádí zákoník práce dodržovat zásady bezpečnosti práce. Dne 12. září 2001 schválila vláda, podle odst.2 §134/a zákoníku práce nařízení, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Toto nařízení vlády č.378/2001 Sb. nabylo účinnosti od 1. ledna 2003.To znamená, že všechny požadavky tohoto NV na provoz a používání musí splňovat i stávající stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí. Dalším z důležitých dokumentů ve zdravotnictví je zákon 346/2003 Sb.(úplné znění zákona 123/2003 Sb.), o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č.130/2003 Sb., který mj. stanovuje provozovatelům podmínky pro instalaci a bezpečný provoz zdravotnických prostředků a jejich servisní zajištění v souladu s tímto zákonem ( viz. § 23,27 a 28 ) . 2. Obsluha parního sterilizátoru* – podmínky pro bezpečný provoz absolvovat instruktáž k příslušnému zdravotnickému prostředku pozn. dle ustanovení Hl. V. §20 odst.1 zákona č. 346/2003 Sb, absolvovat školení bezpečnosti práce jako obsluha tlakové nádoby (TN) nejméně 1x za 3 roky, pozn. dle ustan. čl. 6-8 ČSN 690012, při obsluze TN dbát pokynů nadřízeného (pracovníka zodpovědného za bezpečný provoz) příp. servisního nebo revizního technika, hlásit neprodleně každou závadu nebo neobvyklý jev při provozu přístroje, ihned odstavit TN od zdroje tlaku při nebezpečí z prodlení, dbát opatrnosti a dodržovat zásady bezpečnosti práce a vyhrazených zařízení při obsluze, věnovat větší pozornost provozu starších přístrojů a přístrojů nevybavených systémy pro dokumentaci sterilizace. parní sterilizátory patří do kategorie tzv. vyhrazených tlakových zařízení a tudíž podléhají specifickým podmínkám při jejich instalaci i provozu. 3. Závěr Při dodržení a splnění výše uvedených podmínek lze tyto zdravotnické prostředky provozovat. Obsluhovat je mohou osoby ( proškolení zdravotničtí pracovníci), které splňují požadavky a podmínky pro tuto činnost . V případě potřeby doplňujících informací nás kontaktujte prostřednictvím www.steril.cz Richard Janů S-DENT Brno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *