Prosim vás můžete mi vysvětlit co je to prasečí chřipka.Jak to pozname.

Doporučuji navštívit tyto webové stránky: http://pandemie.mzcr.cz

Ivan Kareš

2 thoughts on “Prosim vás můžete mi vysvětlit co je to prasečí chřipka.Jak to pozname.”

  1. „Is maths a sccinee ?Mathematics is not even a sccinee … math does not have experimentation and it is not really discovering any truth of nature … all mathematical theorems are tautologies.“ഗണ ത ഒര ശ സ ത രമ ണ ?ശ സ ത ര എന ത ണ ന നറ ഞ ഞ ല ലല ല ഇത ന ക ത യമ യ ഉത തര നല ക ന വ .ഞ ന മ മ പ കമന റ ക ളങ ങള ല എഴ ത യ ട ട ള ളത ണ , ശ സ ത ര പരമമ യ സത യമല ല. സത യ ന വ ഷണ മ ത രമ ണ . നമ ക ക ന ന വര ലഭ ച ച അറ വ വ ച ച അത ഇത ണ എന ന പറയ വ ന മ ത രമ നമ ക ക കഴ യ കയ ള ള . ഗണ ത അനന തമ ണ . അത ക ണ ട തന ന സത യവ . അത ല ന മനസ സ ല ക ക യ ട ട ള ള ക ര യങ ങള ശ സ ത രവ .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *