Dobrý den, prosím do jaké kategorie odpadu ( komunálního či nebezpečného ?) lze zařadit pleny od uživatelů DD a ÚSP za předpokladu, že nevylučují žádné choroboplodné mikroorganismy. Děkuji Milena

Jako odpověď uvádím stanovisko MŽP ČR:

V Praze dne 23. 11. 2009
Sdělení odboru odpadů k zařazování inkontinentních pomůcek
dle Katalogu odpadů
Z důvodu obdrženého návrhu na zařazení odpadu dle § 5 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a četných dotazů, k zařazování inkontinentních pomůcek dle vyhlášky
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vydává Odbor
odpadů Ministerstva životního prostředí toto sdělení.
Inkontinentí pomůcky, s vyjímkou od pacientů z infekčních oddělení, lze zařadit pod
katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, za předpokladu, že osoby používající
tento výrobek nejsou nositeli infekčního onemocnění, že daný odpad neobsahuje infekční
agens v množství, které by mohlo způsobit onemocnění člověka a maximální doba mezi
shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin
a v letním období 48 hodin. V případě delších intervalů odvozů ke konečnému odstranění
musí být tento druh odpadu skladován ve skladu při teplotě v rozmezí
3 – 8 ˚C.
V ostatních případech se inkontinentní pomůcky, z důvodu možného zmnožení
patogenních organismů, považují za odpad katalogového čísla 18 01 03* – Odpady,
na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce.
Shromažďovací prostředky na shromažďovacích místech odpadů, zejména jde-li
o speciální nádoby nebo kontejnery, musí svým provedením nebo v kombinaci
s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečit,
že odpady do nich umístěné jsou chráněny před nežádoucím znehodnocením, odcizením
nebo únikem do životního prostředí. Základní technické požadavky jsou popsány
ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška“).
Jako shromažďovací prostředky odpadů inkontinentních pomůcek mohou být použity
plastové pytle, s maximálním objemem 0,1 m3, síla materiálu minimálně 0,1 mm
a materiál musí být, v případě dekontaminace odpadu, pro dekontaminaci určen.
Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat základní technické
požadavky uvedené ve vyhlášce.
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
ředitelka odboru odpadů
Odbor odpadů
Vršovická 65, 100 00 Praha 10
www.mzp.cz

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *