Specializační vzdělávání

Foto_ministerstvoJednou z možných forem celoživotního vzdělávání vedoucí k prohloubení kvalifikace zdravotnického pracovníka je specializační vzdělávání (dále jen „SV“), které je legislativně ukotveno  v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné složení atestační zkoušky před oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci v příslušném oboru. Obory SV a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí stanovuje nařízení vlády č. 31/2010 Sb. (příloha č. 08).
SV uskutečňují akreditovaná zařízení, která získala od Ministerstva zdravotnictví na základě žádosti a splnění všech podmínek stanovených k uskutečňování SV oprávnění k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zdravotnictví a uveřejněného ve Věstníku ministerstva., tzv. akreditaci. Seznam akreditovaných zařízení pro SV naleznete v příloze č. 04 a 05. Podrobnější informace k získání akreditace k uskutečňování SV a vzdělávací programy SV naleznete zde.
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.