ve které legislativě naleznu doporučenou teplotu pro lednice se stravou na odděleních v nemocnici. Dále bych se chtěla zeptat, zda-li je možné, zbytky nedojezené stravy (namazané rohlíky, chleba, atd.) likvidovat jako běžný odpad na oddělení, nebo zda-li je nutné i tyto zbytky odvážet zpět do kuchyně, kde jsou likvidovány zbytky od obědů, je toto řešeno v legislativě?

Ad 1) Skladování potravin v chladicích zařízeních –  nutno  dodržovat  teploty, které jsou uvedené na etiketách  (nejčastěji / 0°C až +5°C, nebo do +8°C/.  Běžné chladicí zařízení  má teplotu  +4°C až +8°C. Jestliže má chladicí zařízení nucený oběh – ventilátor,  tak  je  teplota je nižší. Záleží  na typu a ceně chladicího zařízení.  Pro pokrmy platí  obecné pravidlo, že skladovací teplota musí zajistit , aby byl pokrm bezpečný, takže se doporučuje teplota  v rozmezí  (+4°C) – (+8°C) v závislosti na analýze rizik, která  je součástí každé dokumentace HACCP. V tomto případě předpokládám, že se jedná o úchovu pokrmů maximálně jeden den.  Viz. příloha II, kapitola IX), bod 5  nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin – Ustanovení týkající se potravin

5. Suroviny, složky, meziprodukty a hotové výrobky, které mohou podporovat růst patogenních mikroorganismů nebo tvorbu toxinů, nesmí být udržovány při teplotách, které by mohly vést k ohrožení zdraví. Chladicí řetězec nesmí být přerušen. Jsou však povolena krátká období mimo prostředí s řízenou teplotou, jeli nezbytné se přizpůsobit praktickým podmínkám při manipulaci během přípravy, přepravy, skladování, vystavování potravin k prodeji a při jejich podávání, za předpokladu, že to nepovede k ohrožení zdraví. Potravinářské podniky, které vyrábějí zpracované potraviny, manipulují s nimi nebo je balí musí mít vhodné prostory dostatečné pro oddělené skladování surovin a zpracovaných materiálů a dostatečně oddělené chladírenské skladování.

Ad 2) Zbytky pokrmů a potravin  je nutné likvidovat centrálně v kuchyni, která má smlouvu  s příslušným subjektem.  Viz. příloha II, kapitola VI), body 1 – 4  nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin – Potravinářské odpady

1. Potravinářské odpady, nepoživatelné vedlejší produkty a jiný odpad musí být odstraňovány z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji, aby nedocházelo k jejich hromadění.

2. Potravinářské odpady, nepoživatelné vedlejší produkty a jiné odpady se musí ukládat do uzavíratelných nádob, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných typů nádob nebo odklízecích systémů. Tyto nádoby musí mít vhodnou konstrukci, musí být udržovány v bezvadném stavu a podle potřeby musí být snadno čistitelné a dezinfikovatelné.

3. Musí být učiněna přiměřená opatření pro skladování a odstraňování potravinářských odpadů, nepoživatelných vedlejších produktů a jiných odpadů. Úložiště odpadů musí být navržena a spravována tak, aby bylo možné je udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, bez zvířat a škůdců.

 4. Všechny odpady musí být likvidovány hygienickým a ekologickým způsobem v souladu s právními předpisy Společenství použitelnými k tomuto účelu a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

 MVDr. Miroslav Jaroš

Vedoucí oddělení hygieny výživy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *