Dobrý den, auditorská firma na nás požaduje, abychom měli k používaným dezinfekcím uložené bezpečnostní listy, které jsou zpracovány podle nařízení EU 2015/830. Některé z těch, které aktuálně máme, prý nevyhovují. Jak poznám, že je bezp.list vystaven podle uvedeného nařízení? Děkuje Vávrová

Požadavky na sestavení bezpečnostních listů (BL) vycházejí z nařízení Komise (EU) 2015/830.

BL umožní uživatelům učinit opatření týkající se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Zpracovatel BL přihlédne k tomu, že bezpečnostní list musí informovat uživatele o nebezpečnosti látky nebo směsi a poskytnout informace o jejím bezpečném skladování, manipulaci a odstraňování. BL sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor) látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny. BL obsahuje 16 oddílů, které jsou vyjmenované v článku 31 nařízení REACH a podrobněji rozvedeny v nařízení Komise (EU) 2015/830.

V bezpečnostních listech je potřeba poskytnout informace o složkách. Na BL se setkáváme s různými čísly, které identifikují konkrétní chemické látky.

Toto nařízení vstupuje v platnost od 1. 6. 2015. Nařízení stanovuje, že bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015 se mohou i nadále používat a nemusí být v souladu s přílohou tohoto nařízení do dne 31. května 2017.

Nařízení Komise (EU) 2015/830, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění čl. 59 bodu 5 nařízení (ES) č. 1272/2008 a ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze nařízení 2015/830, které určuje požadavky, které musí dodavatel splnit pro sestavení bezpečnostního listu. Toto nařízení vstupuje v platnost od 1. 6. 2015.

Skutečnost, že bezpečnostní list je zpracován podle požadavků nařízení Komise (EU) 2015/830 by měl zpracovatel uvést na BL

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *