Report z VII. Celoslovenskej konferencie sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách OCS

.

V dňoch 15.-16.11.2017 sa v hotely Tatra v Poprade konala VII. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách centrálnych sterilizácií.

Odborným garantom konferencie bola predsedníčka výboru odbornej sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách CS PhDr. Yveta Béressová   a spoluorganizátorom ASV Mgr. Katarína Jendrušáková podpredsedníčka odbornej sekcie.

Všetkých 30 prednášok spĺňalo aktuálnosť výberu danej problematiky – zdravotnícka pomôcka v kontexte s bezpečnosťou prípravy a kompletného výkonu úpravy, kontrolné metódy predsterilizačnej prípravy a sterilizácie, prevencia nozokomiálnych nákaz, monitoring prostredia v ZZ, praktické skúsenosti v rámci pracovného procesu, novinky v príprave a ošetrovaní zdravotníckych pomôcok, kazuistiky v kontexte s použitím zdravotníckych pomôcok v rámci zdravotnej starostlivosti, novinky v dezinfekcií a sterilizácií a prístrojovej technike. Jednotlivé prednášky boli triedené do logických sledov a do blokov.

Vzdelávacia aktivita prebiehala podľa zostaveného odborného programu. Hlavným cieľom ASV bol prehľad najnovších poznatkov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Záverom môžem konštatovať, že ASV svoj odborný, organizačný účel splnila v celej svojej šírke. Prednášky, ktorých autori dali súhlas k zverejneniu budú uverejnené na www.steril.sk – ktorá je internetovou stránkou, kde sú prezentácie aj z predchádzajúcich ročníkov. Z radov účastníkov konferencie boli zaslané a tlmočené pozitívne hodnotenia konferencie. Zároveň vyslovujeme aj poďakovanie všetkým sponzorom ASV.

V Bratislave dňa : 20.11.2017

PhDr. Yveta Béressová  predseda odbornej sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách OCS

Celkové zhodnocení: clanok Poprad konferencia CS 2017

Součástí konference byla i mimořádná kulturní událost: návštěva Spišské Soboty. O lokalitě více na Wikipedii nebo stránkách obce.