Legislativní aktivity CSS

V posledních letech zažívá zdravotnictví nejen personální turbulenci, ale ruku v ruce s tímto problémem kráčí i legislativní změny, kdy v průběhu dvou let došlo k novelizaci většiny zákonů i provádějících vyhlášek. Jedná se především o zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění, vyhláška o zdravotnické dokumentaci, vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění, vyhláška č. 39/2009 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v platném znění. Naše společnost (Česká společnost pro sterilizaci) podobně jako ostatní odborné společnosti byla oslovena k připomínkování některých legislativních norem. Nutno poznamenat, že zákony tvoří lidé ne vždy s dokonalou znalostí dané problematiky a bohužel připomínky odborných společností jsou akceptovány velmi úsporně. Asi největším problémem je nedostatek času k nastudování změn v připravované novele zákona či vyhlášky, kterou poskytne Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ). Ale i přesto jsme se v časovém presu k zákonům a vyhláškám, které nám MZ zaslalo, vyjádřili. Dvoje naše připomínky jsou uvedeny níže včetně vypořádání. Jako první je uvedeno připomínkování vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění, které nás pracovníky centrálních sterilizací zajímá nejvíce. Všichni víme, kdo může provádět sterilizaci, neboť nám to ukládá vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, příloha č. 4. Pod pojmem zdravotnický pracovník je zahrnuta všeobecná sestra, praktická sestra, ošetřovatel/ka, sanitář/ka a další profese. V žádné legislativě není napsáno, které konkrétní profese zdravotnických pracovníků mohou pracovat na CS. A tak si každé zdravotnické zařízení obsazuje pracovníky na CS dle vlastního uvážení odvolávaje se nyní na novelizovanou vyhlášku 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků v platném znění (vyhláška č. 391/2017 Sb.). Bohužel ani tato novelizovaná vyhláška toto přesně nespecifikuje.

Citace činnosti některých zdravotnických pracovníků po získání odborné způsobilosti dle vyhlášky 391/2017 Sb. v souvislosti s prací na CS:

  • § 4 Všeobecná sestra, § 5 porodní asistentka, § 4a dětská sestra a § 17 zdravotnický záchranář může přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
  • § 4 b Praktická sestra může vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.
  • § 37 Ošetřovatel/ka může vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.
  • § 43 Sanitář/ka v rozsahu své způsobilosti může provádět činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků 11) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.
  • § 56 Sestra pro perioperační péči může bez odborného dohledu a bez indikace připravovat instrumentarium, zdravotnické prostředky a jiný potřebný materiál a pomůcky před, v průběhu a po operačním výkonu, může provádět specializované sterilizační a dezinfekční postupy.

Toto je výčet některých profesí, které dle této vyhlášky „by mohly“ pracovat na odděleních CS. Je tu ovšem jedno velké ALE! Sester pracujících na CS je velmi málo a bude jich od příštího roku 2019 ještě méně, poněvadž se ve směnném provozu mají radikálně zvýšit platy. Většina CS totiž nepracuje v nepřetržitém provozu. A co se týká sanitářů, tak ti už chybí dlouhodobě zejména z finančních důvodů. Snad nedojde ke strmému pádu centrální sterilizace.

Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 55:2011 Sb